Hướng dẫn giải Bài §11. Chia đa thức mang lại solo thức, chương I – Phxay nhân cùng phép phân chia những đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk tân oán 8 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, kim chỉ nan, phương pháp giải bài tập phần đại số tất cả vào SGK toán để giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn phân chia đa thức A mang lại đối chọi thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A đều chia hết cho solo thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

2. ví dụ như minc họa

Trước lúc đi vào giải bài 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán thù 8 tập 1, chúng ta hãy khám phá các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Chia nhiều thức mang đến solo thức:

a. (left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2)

b. (left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight))

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( – 5x^6 + 25x^3 + 15x^2 ight):5x^2\ = left( – 5x^6:5x^2 ight) + left( 25x^3:5x^2 ight) + left( 15x^2:5x^2 ight)\ = – x^4 + 3x + 3 endarray)

b.

(eginarrayl left( 8x^4 + 5x^3 + 4x^2 ight):left( frac15x ight)\ = left( 8x^4:frac15x ight) + left( 5x^3:frac15x ight) + left( 4x^2:frac15x ight)\ = frac85x^3 + x^2 + frac45x endarray)

lấy một ví dụ 2:

Chia đa thức mang đến đối chọi thức:

a. (left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy)

b. (left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2)

Bài giải:

a.

(eginarrayl left( 6x^3y^2 – 4x^2y^2 + 20xy^2 ight):2xy\ = left( 6x^3y^2:2xy ight) – left( 4x^2y^2:2xy ight) + left( 20xy^2:2xy ight)\ = 3x^2y – 2xy + 10y endarray)

b.

(eginarrayl left( 29x^5y^4 + 6x^4y^5 + 17x^3y^3 + x^4y^3 ight):5x^3y^2\ = left( 29x^5y^4:5x^3y^2 ight) + left( 6x^4y^5:5x^3y^2 ight) + left( 17x^3y^3:5x^3y^2 ight) + left( x^4y^3:5x^3y^2 ight)\ = frac295x^2y^2 + frac65xy^3 + frac175y + frac15xy endarray)

lấy ví dụ như 3:

Tính:

(left< 16left( y – z ight)^6 – 12left( y – z ight)^5 – 8left( y – z ight)^3 ight>:2left( z – y ight)^2)

Bài giải:

Đặt (y – z = t) và ta có: (left( z – y ight)^2 = left( y – z ight)^2)

Ta được:

(eginarrayl left( 16t^6 – 12t^5 – 8t^3 ight):2t^2\ = 8t^4 – 6t^3 – 4t\ = 8left( y – z ight)^4 – 6left( y – z ight)^3 – 4left( y – z ight) endarray)

Dưới đấy là phần Hướng dẫn vấn đáp những thắc mắc tất cả trong bài học kinh nghiệm mang đến chúng ta tìm hiểu thêm. Các chúng ta hãy xem thêm kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 27 sgk Tân oán 8 tập 1

Cho solo thức (3xy^2.)

– Hãy viết một đa thức tất cả hạng tử rất nhiều phân chia hết mang lại (3xy^2);

– Chia các hạng tử của đa thức đó cho (3xy^2);

– Cộng các kết quả vừa tìm kiếm được cùng nhau.

Trả lời:

lấy một ví dụ nhiều thức: (( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2))

(eqalign& ( – 9x^3y^6 + 18xy^4 + 7x^2y^2):3xy^2 cr& = ( – 9x^3y^6:3xy^2) + (18xy^4:3xy^2) + (7x^2y^2:3xy^2) cr& = – 3x^2y^4 + 6y^2 + 7 over 3x cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 28 sgk Toán 8 tập 1

a) Khi triển khai phxay phân tách ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2)), các bạn Hoa viết:

(4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y = – 4x^2( – x^2 + 2y^2 – 3x^3y))

Nên ((4x^4 – 8x^2y^2 + 12x^5y):( – 4x^2) = – x^2 + 2y^2 – 3x^3y.)

Em hãy nhận xét coi chúng ta Hoa giải đúng giỏi không nên.

b) Làm tính chia:

((20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y.)

Trả lời:

a) Quý Khách Hoa giải đúng.

b) Ta có:

(eqalign& 20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y crvà = 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) cr )

Do đó:

(eqalignvà (20x^4y – 25x^2y^2 – 3x^2y):5x^2y crvà = left< 5x^2y.left( 4x^2 – 5y – 3 over 5 ight) ight>:5x^2y crvà = 4x^2 – 5y – 3 over 5 cr )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1. Các chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài bác trước khi giải nhé!

Bài tập

lasideas.org trình làng với các bạn tương đối đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài giải đưa ra tiết bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán thù 8 tập 1 của bài xích §11. Chia nhiều thức đến đối chọi thức trong cmùi hương I – Phép nhân với phxay chia các đa thức đến chúng ta xem thêm. Nội dung cụ thể bài xích giải từng bài tập các bạn coi dưới đây:

*
Giải bài bác 63 64 65 66 trang 28 29 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 63 trang 28 sgk Toán thù 8 tập 1

Không có tác dụng tính phân chia, hãy xét xem nhiều thức $A$ có phân chia hết mang đến đối kháng thức $B$ không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Bài giải:

(A) phân chia không còn cho (B) bởi vì mỗi hạng tử của (A) mọi phân tách không còn đến (B) (mỗi hạng tử của (A) đều sở hữu đựng nhân tử (y) với số mũ to hơn hoặc bằng (2) bởi cùng với số nón của (y) trong (B)).

2. Giải bài bác 64 trang 28 sgk Tân oán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : ($frac1-2x$)

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Bài giải:

Ta có:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

= (-$frac2-2$)x5 – 2 +$frac32$x2 – 2 + ($frac4-2$)x3 – 2

= – x3 + $frac32$ – 2x.

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- $frac1-2x$x)

= (x3 : -$frac1-2x$x) + (-2x2y : $frac1-2x$x) + (3xy2 : $frac1-2x$x)

= -2x2 + 4xy – 6y2

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy

= (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

3. Giải bài bác 65 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

<3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2> : (y – x)2

(Gợi ý: Có cố đặt x – y = z rồi áp dụng luật lệ phân tách nhiều thức mang lại 1-1 thức)

Bài giải:

Ta chứng minh ((y-x)^2=(x-y)^2)

$(y – x)^2 = y^2 – 2.y.x + x^2$

$ = x^2 – 2xy + y^2 = (x – y)^2$

Đặt (z=x-y) ta được:

$3z^4 + 2z^3 – 5z^2):z^2$

$ = (3z^4:z^2) + (2z^3:z^2) + ( – 5z^2:z^2)$

(= 3z^2 + 2z – 5)

Vậy:

(<3left( x m - m y ight)^4 + m 2left( x m - m y ight)^3- m 5left( x m - m y ight)^2> m : m left( y m - m x ight)^2)

(= 3(x – y)^2+ 2(x – y) – 5)

4. Giải bài bác 66 trang 29 sgk Toán 8 tập 1

Ai đúng, ai không nên ?

Khi giải bài tập: “Xét coi nhiều thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y bao gồm phân tách không còn mang đến đơn thức B = 2x2 tốt không”,

Hà trả lời: “A không phân tách hết mang lại B vì 5 ko chia không còn đến 2”,

Quang trả lời: “A phân chia hết đến B vị đều hạng tử của A mọi chia không còn cho B”.

Cho biết ý kiến của em về giải thuật của cặp đôi bạn trẻ.

Bài giải:

Ta có: $A : B =$ (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2

= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)

= $frac1-2xx^2– 2x + 3y$

do vậy (A) phân chia hết mang đến (B) bởi phần đa hạng tử của (A) hồ hết chia không còn cho (B).

Xem thêm: Trẻ Em Lang Thang Cơ Nhỡ ??? Trẻ Em Lang Thang Cơ Nhỡ Rất Cần Sự Quan Tâm

Vậy: Quang vấn đáp đúng, Hà trả lời sai.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài xích giỏi cùng giải bài xích tập sgk tân oán lớp 8 với giải bài xích 63 64 65 66 trang 28 29 sgk tân oán 8 tập 1!