A limited liability company is an independent khung of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations & other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty trách nhiệm hữu hạn dich sang tieng anh

Limited liability company with 02 forms: Single member limited liability company & limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions lớn be recognized as a legal entity according lớn Article 74 of the năm ngoái Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one thành viên limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-thành viên limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 to 50 members.

In case a limited liability company wishes lớn change its charter capital through the khung of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted inkhổng lồ a limited liability company with two or more members or a joint stoông xã company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into lớn joint-stock companies.

– The company’s owner is only responsible for the debts và other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one member limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed lớn contribute khổng lồ the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình công ty lớn không giống khớp ứng giờ Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up to lớn 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the thành viên of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject khổng lồ ownership registration và the value of l& use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property và l& use right lớn the company at the competent agency permission.

Xem thêm: Giấy Đề Nghị Tăng Lương Cá Nhân, Mẫu Tờ Trình Đề Xuất Tăng Lương 2021 Mới Nhất

Dịch: Trường đúng theo là gia sản buộc phải đăng ký quyền tải, giá trị quyền thực hiện đất thì member chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn đề xuất triển khai đưa quyền tải với tài sản, quyền áp dụng đất cho quý doanh nghiệp trên cơ sở tất cả thẩm quyền.