Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tsay mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tyêu thích khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Bộ đề tổng thích hợp Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, tất cả giải đáp, rất gần kề đề thừa nhận bao gồm các đề thi giữa kì, đề thi học tập kì khiến cho bạn đạt điểm trên cao trong số bài thi môn Tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Tiếng anh 4

Tải xuống

(mới) Sở đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..lớn work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have B. has C. to have sầu D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to lớn play D. plays

4. Lili và Alan …………. homework at 7 o’clochồng.

A. vì chưng B. dos C. does D. khổng lồ do

5. Her friends lượt thích ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp các tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi không nên trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have sầu History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang trọng tiếng Anh

1. Cô ấy là một trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ quốc gia Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn không hề ít.

___________________________________________________

4. Hôm ni là thiết bị mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have sầu Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vày ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vị D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào toắt con để dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn trường đoản cú thích hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào vị trí trống

happy Engl& friover dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau và sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have sầu English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ khổng lồ.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clochồng.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter khổng lồ six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve sầu.

6. It’s three o’cloông chồng.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Auto Tune Hát Live Để Có Giọng Hát Hay, Cách Tải Và Cài Auto Tune Trên Máy Tính

8. It’s nine o’clochồng.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào địa điểm trống