Với ước muốn góp những em ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 20đôi mươi - 2021, lasideas.org đã đăng sở hữu rất nhiều đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 6 có lời giải không giống nhau. Sở 40 đề khám nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án được chỉnh sửa bgiết hại công tác SGK tiếng Anh lớp 6 của cục giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất góp những em nhắc lại kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm kì 2 lớp 6 tác dụng.

Bạn đang xem: Bộ đề thi tiếng anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm 2020

Bộ đề khám nghiệm giờ Anh lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021 NEW

Đề thi nói tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm học tập 2020 - 2021 FULL


40 Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 lịch trình bắt đầu bao gồm đáp án

B. Sở 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 20đôi mươi - 2021 gồm đáp ánC. Sở 40 đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh qua các năm 

A. Sở đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì hai năm 2020 - 2021 NEW

lasideas.org sẽ đăng sở hữu không ít bài bác kiểm soát giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm lời giải khác nhau tổng vừa lòng tương đối nhiều dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 bắt đầu thường lộ diện vào bộ đề thi Anh văn lớp 6 học kì 2 giúp các em cải thiện đông đảo năng lực có tác dụng bài bác thi công dụng. 

quý khách hàng hiểu nhấp vào từng con đường liên kết và tải về tài liệu:


Lưu ý: Quý Khách phát âm kéo xuống dưới trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

B. Sở 5 Đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 20trăng tròn - 2021 gồm đáp án

I. Đề kiểm soát tiếng Anh 6 học tập kì 2 tiên phong hàng đầu gồm đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. clothesB. watchesC. benchesD. classes
2. A. readB. teacherC. eatD. ahead
3. A. pensB. booksC. rulersD. erasers
4. A. kiteB. twiceC. swimD. pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I"d like................. bananas, please!

a. any

b. some

c. many

d. much

2. Lemonade, apple juice &................. are cold drinks.

a. vegetables

b. noodles

c. iced tea

d. beans

3. She isn"t heavy. She is..................

a. thin

b. fat

c. strong

d. light

4. Lan................. aerobic everyday.

a. does

b. plays

c. goes

d. dances

5.................. sports do you play?

a. What"s

b. Who

c. Which

d. How

6. We need a tent lớn go.................

a. fishing

b. swimming

c. camping

d. jogging

7. They are going khổng lồ stay................. their uncle và aunt this summer vacation.

a. in

b. at

c. by

d. with

8. What is your nationality? I am.................

a. Vietnamese


b. Vietnam

c. England

9. There are only two................. in my country.

a. weather

b. seasons

c. citadel

d. cities

10.................. vì chưng you go to lớn school? Every afternoon.

a. How much

b. How often

c. How many

d. How

11. What bởi vì you often vì chưng................. it is hot?

a. What

b. Which

c. How

d. When

12. What about.................. tennis this afternoon?

a. play

b. playing

c. to lớn play

d. plays

III. Supply the correct form of the verbs: (1m)

1. Mai................. orange juice at the moment. (drink)

2. I................. thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. in the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - vày - going

Thanh: What are we going to lớn (1)................. in the vacation?

Mai: Let"s go (2)..................

Thanh: We don"t (3)................. a tent. What about (4)................. khổng lồ Hue?

Mai: I don"t(5)................. khổng lồ go to lớn Hue.

(6)................. don"t we go lớn Huong pagoda?

Thanh: That"s a good idea.

How are we going to lớn (7).................?

Mai: Let"s go (8)................. minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai và Tkhô cứng going lớn do in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going khổng lồ travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words into lớn the sentences (2ms)


1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

5. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan"s house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

Đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: (1 correct = 0.25 x 12 = 3ms)

1. b 2. c 3. d 4. a 5. c 6. c

7. d 8. a 9. b 10. b 11. d 12. b

III. Supply the correct size of verbs: (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. is drinking

2. am

3. to lớn visit

4. are

IV. Read

1. Complete the dialouge: (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. vì 2. camping 3. have 4. going 5. want 6. why 7. travel 8. by

2. Answer (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

a They are going to lớn Huong pagodomain authority.

b. They are going to lớn travel by minibus

V. Arrange the words into lớn the sentences (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. Tom và Mary want two glasses of water.

2. My sister is going to lớn live sầu in the country.

3. Where is Lan going to lớn have sầu dinner tonight?

4. What is the weather like in the spring?

5. This đô thị is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan"s house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go to lớn the cinema?


II. Đề soát sổ giờ Anh học tập kì 2 lớp 6 gồm đáp án số 2

I Vocabulary & Grammar

A Choose the word odd one out (1 point)

Chọn tự ko cùng các loại.

1 a chicken b. beef c. tomato lớn d. meat

2 a. fish b. orange-juice c. lemonade d. coffee

3 a. Is b. Are c. hello d. Am

4. a carrot b. rice c. onion d. lettuce

B Circle the best option A, B, or C lớn complete each of the following sentences. (2.5 points)

Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp khoanh tròn vần âm A, B, C cùng D (2.5 điểm)

1. I"m ____. I"d lượt thích some noodles.

A. thirsty B. hungry C. empty

2. There is____ water in the bottle.

A. any B. many C. some

3. What"s he doing? He"s ____.

A. swims B. swimming C. swim

4. We go lớn the movies____ Sunday evening.

A. to B. at C. on

5. It"s very ____ in the winter.

A. cold B. hot C. cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. them B. theirs C. their

7. He sometimes____ lớn pop music.

A. listens B. reads C. watches

8. - How ____ is a sandwich? - It"s 2,000 dong.

A. many B. much C. old

9. - How____ does she go jogging? - Every evening.

A. many B. much C. often

10. ____ is the weather lượt thích in the summer?

A. What B. Which C. How

II. Reading

* Read the passage carefully

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going khổng lồ visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small hotel near the bay for two days.

Then he is going lớn visit Da Lat for three days. Finally, he is going khổng lồ visit some friends in Ho Chi Minc City. He is going to stay there for one day. He is going lớn walk along Saigon river. He is going to lớn fly home

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1. Mr. Hung is going to visit three cities this summer...........

2. He is going lớn visit Ha Long Bay first, then Ho Chi Minc City, và finally in Da Lat........

3. He is going to lớn stay in Da Lat for three days.

4. He is going khổng lồ travel trang chính by train.

III. Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new tất cả câu trả lời số 3

I. Listen and fill one words in the blanket.

Minc likes walking. On …(1)….weekover, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minc và his friends always ……(4)….……strong boot and warm clothes. They always take……(5)….…and water and a camping stove. Sometimes, they (6)…. overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton


III. Write the best option (A, B, C or D) in the answer box to complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. lớn B. with C. on D. for

2. Ho Chi Minc đô thị has a ………….of 3.5 million

A. Population B. capital C. thành phố D. town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. school B. swimming C. movie theater D. Clip games

4. We are going khổng lồ visit our grandparents ………. a week

A. How B. Which C. that D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam ………………soccer with his friends at the moment.

A. doing B. playing C. is doing D. is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. never he does morning exercises B. he never does morning exercises

C. he does morning exercises never D. he never bởi vì morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truông chồng ………………vegetables

A. to lớn B. for C. with D. of

Đáp án đề khám nghiệm học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

I. Listening (1,5 điểm với 0,3 điểm cho từng câu đúng)

GV mở chỗ C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 đến hs nghe 3 lần

1. the 2. goes 3. often 4. wear 5. food 6. camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. ís playing 2. cut

3. playing 4. stop 5. goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. 1 điều (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening to lớn music most

VII. một điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… lượt thích two kilos of carrots

3. I like chicken and beef

4…goes to school on foot….

IV. Đề đánh giá học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6 tất cả câu trả lời số 4

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1.

A. books

B. pencils

C. rulers

D. bags

2.

A. read

B. teacher

C. eat

D. ahead

3.

A. tenth

B. math

C. brother

D. theater

4.

A. has

B. name

C. family

D. lamp

II. Choose the best answer to complete these sentences. (2m)

1. Hung is a .................... He"s svào và heavy.

A. gymnast B. weight-lifter C. driver D. doctor

2. I like hot ....................

A. season B. weather C. activity D. class

3. What .................... your father doing now? He is playing badminton.

A. is B. are C. do D. does

4. .................... does your brother go fishing? He goes once a week.

A. How old B. How often C. How D. What

5. He .................... goes fishing in the winter. It"s too cold.

A. often B. always C. usually D. never

6. What about .................... by bike?

A. travel B. to travel C. traveling D. travels

7. .................... place are Phuong và Mai going to lớn visit first?

A. Where B. Which C. How D. How long

8. My house is near a market so it"s very __________.

A. big B. noisy C. quiet D. small

III. Put the verbs into the correct khung. (1,5m)

1. My school (have)........................two floors.

2. Look! The plane (fly) ..............to lớn the airport, it (land).......................

3. What about (visit).........................................our parents?

4. We shouldn"t (throw).........trash on the street.

5. They (not go).............swimming in the winter.


IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to lớn complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.___________________________________

2. They are going lớn visit Hue next summer. _______________________________________

3. tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.__________________________________________

4. the/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_______________________________________

V. Read the passage carefully then choose the correct words khổng lồ fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall và thin (1)...........she is not weak. She (2)................a lot of sports. Her (3)...............sport is aerobics. She (4)............aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)...............In her không tính phí time she listens to lớn music (6)..............watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..................................................

2. Ha Tinc is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ...............................................

3. Let"s go to Ha Long Bay next summer vacation.

=> What about ........................................................?

4. I want some milk.

=> I"d ...................................................................

VII. Write a passage khổng lồ describe your cthua trận friover. (1m)

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm câu trả lời số 5

Circle the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from others. 

1. A. near B. fear C. hear D. earth

2. A. prepared B. liked C. wrapped D.watched

3. A. three B. there C. weather D. them

4. A. sporty B.recycle C. comedy D. happy

Circle the best answer among mỏi A, B, C or D khổng lồ complete the following sentences. 

1. Ho Chi Minc City is____________ in Viet Nam.

A. modern B. more modern C. the most modern D. moderner

2. My friend____________ Hung King Temple so far.

A. has contacted B. have contacted C. contacts D. has contacting

3. A: Would you like lớn drink some tea?

B:_______________.

A. Yes, I would lượt thích B. Yes, I’d love sầu lớn C. Yes, Let’s. D. Ok

4. ".................. vị you get up?" – "I get up at six o"clock".

A. What time B. Which time C. How many D. What

5. In 1958, She ___________ in Thủ đô New York.

A.lived B. has lived C. lives D. living

6. Air___________ is a problem in a big thành phố.

A. pollute B. pollution C. polluted D. polluting

Give sầu the correct tense/ size of the verb in brackets.

1. I (buy) ……….. a ticket for the football match yesterday.

2. I’m thirsty. What about (have)……………… a glass of orange juice?

3. If it is sunny next week, we (go)………… to Ha Long Bay.

4. He (visit) …………….………his grandparents since last Sunday.

Read the passage và choose the words from the box that best fit the blank spaces. There is one word you don’t need lớn use.

Sports và games play an important part in our lives. Everyone of us can ………(1)a sport, or a game, or watch sports events ………………(2)TV or at the stadium. When you listen khổng lồ the radio early in the morning, you can always hear sports news. When you open a newspaper, you will always find information about some games, or an article about your favourite kind of sport. Television programmes about sports………….. (3) also very popular, và you can watch something interesting nearly every day. Stories about ……………(4) men or women in the world of sport are very interesting.

1. A. have B. play C. find D. do

2. A. at B. in C. of D. on

3. A. is B. be C. are D. will be

4. A. famous B. fame C. famously D. famed

Read the passage & vì the tasks below. 

VTV1 is a national television channel in Viet Nam. It attracts millions of viewers because it offers many different interesting programmes. The 7 o’clock news tells people what is happening in Viet Nam & the rest of the world. Comedies bring a lot of laughter và help people relax after a hard working day. The most exciting programmes are game shows. They can be both entertaining and educational. Many people work hard every day to produce unique programmes for television. Some of them are programme designers, writers and reporters.

(T) or False (F). Answers

1. VTV1 is an international television channel in Viet Nam _______


2. trò chơi shows can be both entertaining & educational. _______

** Choose the best answer A, B, C or D.

1. What program tells people what is happening in Viet Nam và the rest of the world?

A. trò chơi shows

B. The seven o’clochồng news

C. Comedies

D. Films

2. Why bởi vì many people work hard every day?

A. khổng lồ relax.

B. to watch films.

C. to produce unique programmes for television.

D. to produce bad programmes.

Rewrite the sentence so that it means as the first ones, beginning with the given words. 

1. They started playing soccer two years ago.

-> They have sầu __________________________________________________________

2. No one in my class is more beautiful than Lan.

-> Lan is ______________________________________________________________

C. Sở 40 đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ Anh qua các năm 

I. Đề khám nghiệm học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6 gồm lời giải trường THCS Bình Châu

A/ LISTENING: (2pts)

Listen to two students talking about what they will vì chưng if they become the president of the 3Rs club. Put the words or a number in each blank khổng lồ complete the table: (2pts)

NameMiNam
Class(1)……………………………………(5)……………………….
Idea 1Put (2)…………… bin in every classroomEncourage student to lớn use the(6)……..
Idea 2Buy energy(3)…………………...............Have sầu a(7)…………………… group
Idea 3Have(4)………………...................fairs.Organize( 8)…………………….fairs

B/ USE OF ENGLISH:

I/ Find the word which has a different sound in the underlined part: (1.0 pt)

1. A. dadB. hatC. plantD. happy
2. A. doctorB. openingC. goldD. postcard
3. A. earthB. fartherC. bothD. marathon
4. A. caveB. famousC. lateD. channel

II/ Choose the best answer by circling A, B, C or D: (1.0 pt)

1. My father ..................to lớn the zoo last week.

A. go

B. will go

C. went

D. goes

2. If we cut down more forests, there..............more floods.

A. are

B. have sầu been

C. were

D. will be

3.Sydney Opera House is in …………………………

A. England

B. Australia

C. Singapore

D. France

4. It is getting light. Shall I turn ............the light khổng lồ save electriđô thị.

A. off

B. up

C. on

D. in

C/ READING (2,0pts)

I. Choose A, B, C or D to lớn complete the following passage: (1.0 pt)

AIR QUALITY

People need to breath. If they don’t breath, they (1)............. die. But how clean is the air people breath?

If they breath dirty air, they will have sầu breathing problems và (2)............. ill. Plants and animals need clean air, too. (3)............. of things in our lives create harmful gases & make the air dirty, lượt thích cars, motorxe đạp và factories. Dirty air called (4).............. air. Air pollution can also makes our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning a lot of coal in homes and factories.1- A. will B. is C. are D. won’t2- A. become B. became C. becomes D. will become3- A. Some B. Many C. Few D. A lot4- A. pollute B. polluted C. pollution D. polluting

II- Read the passage carefully then answer the questions below. (1.0 pt)

My name is Dick. I always wish to have a motorhome page in my life. My motortrang chủ won’t need to lớn be big, but it may have everything I need inside.

There will be a sofa & a lovely table in the head of the oto. This will be the place for my friends when they visit me. It is like a living room. The biggest part of my motortrang chủ will be the kitchen. It’ll be in the middle of the oto. There will be some model equipments in the kitchen such as dishwasher, fridge, oven, washing machine.... A small nhà vệ sinh & a shower will be in the kitchen, too. The last part will be my bedroom. It is also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV, and a hightech computer. It would be fantastic if I had my own motortrang chủ. The best thing about having a motorhome is that I can drive sầu it myself to everywhere which I am interested.

1- What kind of the house does the writer wish khổng lồ have?

.......................................................... ................................... ..............................................

2- How many parts are there in the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

3- Will this house be big?

.......................................................... ..................................................................................

4- Is the kitchen the biggest part of the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

D. WRITING (2pts)

I/ Arrange the following sets of words khổng lồ make meaningful sentences: (1.0 pt)

1. recycle / the environment / bottles và cans / we will help / If we /..................................................................................................................................

2. read and write / you / Could / when you were 6 / ?

...................................................................................................................................

3. will be able khổng lồ / In 2030, / robots / bởi vì many things / lượt thích humans /.

....................................................................................................................................

4. visited / We / in the countryside / our grandparents / last week.

……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Tải Game Online Ngọc Rồng Online Cho Máy Tính ( Pc ), Ngọc Rồng Online: Trang Chủ Chú Bé Rồng Online

II/ You và your classmates want khổng lồ make your school “green” place. Write down four rules for the class members to follow. (1,0pt)

RULES FOR A “GREEN” SCHOOL

II. Đề soát sổ học kì II giờ đồng hồ Anh lớp 6

Choose the odd one out.

1. a. travelb. minibusc. walkd. go
2. a. sometimesb. goodc. coldd. tired
3. a. riverb. desertc. laked. sea
4. a. buffalob. cowc. chickend. egg
5. a. cityb. townc. weatherd. capital